Nová zelená úsporám 2015

Naše společnost zajišťuje zpracování odborného posudku a projektu v oblasti C.

 

Seznamte se s podmínkami Programu

Program se řídí Směrnicí MŽP č. 1/2014, kterou naleznete na internetových stránkách Programu, sekce dokumenty ke stažení.
Najděte si projektanta a energetického specialistu, kteří vám zpracují odborný posudek

  • projektová dokumentace,
  • energetický posudek.

Ke zpracování projektové dokumentace je nutná autorizace podle zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Seznamy autorizovaných osob najdete na internetových stránkách ČKAIT a ČKA.

Seznam energetických specialistů je dostupný na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.
Projednejte stavební záměr s příslušným stavebním úřadem

Projednejte váš stavební záměr s příslušným stavebním úřadem.

Pokud je to nutné, upravte odborný posudek, ale pouze ve spolupráci s jeho zpracovatelem.
Ve spolupráci se zpracovatelem odborného posudku vyplňte krycí list technických parametrů

Nezbytnou přílohou žádosti o podporu je také krycí list technických parametrů, který musí být řádně vyplněn a podepsán vámi a zpracovatelem odborného posudku.

Vyplňte elektronickou žádost o podporu

Nyní se dostáváte k samotnému podání žádosti. Na internetových stránkách programu proveďte elektronickou evidenci žádosti. Pro správné elektronické podání budete potřebovat údaje z odborného posudku, které jsou zapsané v krycím listu technických parametrů. Informační systém průběžně sleduje stav čerpání prostředků v dané výzvě.  
Doručte Fondu žádost o podporu včetně povinných příloh v listinné podobě

Po úspěšné evidenci žádosti na webových stránkách vytiskněte a podepište vygenerovaný formulář žádosti a spolu s dalšími přílohami jej doručte fondu na adresu Státní fond životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne elektronické evidence žádosti.

Seznam dokumentů k dodání na fond:

  • podepsaný formulář žádosti o podporu (vygenerovaný webových stránkách),
  • list vlastnictví,
  • doklad o právní subjektivitě (pouze u právnických osob či fyzických osob podnikajících),
  • plná moc (pouze v případě zastoupení třetí osobou),
  • souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti s úředně ověřenými podpisy (pouze v případě, že má váš rodinný dům více vlastníků – předkládá se i v případě společného jmění manželů),
  • odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou (projektantem) a energetickým specialistou,
  • krycí list technických parametrů s výkazem výměr potvrtený energetickým specialistou,
  • dokumenty k veřejné podpoře (pouze pro podnikatele, jsou-li naplněny znaky veřejné podpory),

Úplný seznam povinných příloh je uveden v Přílohách č. II/6 Směrnice MŽP č. 1/2014.

Kontrola žádosti Fondem

Doručenou žádost včetně všech povinných příloh fond překontroluje. V případě nedostatků vás fond písemně vyzve k jejich odstranění, ale pouze jedenkrát v každém kroku kontroly.

Na odstranění nedostatků vám fond poskytne přiměřenou lhůtu. Neodstraníte-li nedostatky ve stanovené lhůtě, bude další administrace vaší žádosti ukončena a zamítnuta.

Akceptace žádosti

Bude-li vaše žádost v pořádku, fond vás bude písemně informovat o její akceptaci.
Zajistěte si odborný technický dozor stavebníka

Protože se jedná o opatření spolufinancovaná z veřejných prostředků, je vaší povinností zajistit odborný technický dozor stavebníka nad prováděním stavby.
Zvolte si konkrétní materiály, výrobky a jejich dodavatele

Při realizaci jednotlivých opatření je třeba, abyste zvolili pouze materiály, výrobky nebo technologie ze Seznamu výrobků a technologií a jejich realizaci musí provést pouze osoba uvedená v Seznamu odborných dodavatelů. Seznam výrobků a technologií (SVT) a Seznam odborných dodavatelů (SOD) jsou k dispozici na internetových stránkách Programu.

Realizace opatření

Všechna opatření musí být provedena podle schváleného odborného posudku. Jejich realizaci musíte dokončit nejpozději do konce doby stanové v akceptačním dopise.

Závěrečné vyhodnocení žádosti

Řádné ukončení realizace je nutné doložit fondu předložením dokumentů podle Přílohy č. II/7 Směrnice MŽP č. 1/2014.
Fond provede kontrolu a v případě zjištěných nedostatků vás vyzve písemně k jejich odstranění. Na odstranění nedostatků vám fond poskytne přiměřenou lhůtu. Neodstraníte-li nedostatky ve stanovené lhůtě, bude další administrace vaší žádosti o podporu ukončena.

Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace

Vyhodnotí-li fond žádost i realizaci opatření jako bezchybné, proběhne registrace akce a bude vám doručeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Výplata dotace

Dotace bude vyplacena na váš bankovní účet nejpozději do 90 dní ode dne vydání Registrace a rozhodnutí o poskytnutí dotace.